Sporditurvalisus

Info sellel lehel on pärit Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse lehelt Koondmaterjal spordiorganisatsioonidele – AUS SPORT

Eesti Võimlemisliidu (EEVL) sporditurvalisuse veebileht

AUS MÄNG

Aus mäng (fair play) on spordieetika keskne mõiste. Ausat mängu nõutakse igalt sportlaselt. See tähendab, et tuleb kinni pidada spordiala reeglitest, austada kaasmängijaid, võistkonnakaaslasi, treenereid ja sporti kui sellist. Ausa mängu peamiseks demonstreerijaks on võistleja. See tähendab eelkõige, et mängija peab vankumatult kinni kirjapandud reeglitest.

Aus mäng väljendub:

  • kohtuniku otsuse vaieldamatus aktsepteerimises, välja arvatud spordialadel, kus kohtuniku otsusele võib järgneda reeglitekohane apellatsioonikaebus;
  • mängimises võidu kui kõige tähtsama peale võistlusspordis, kuid keeldudes sealjuures kategooriliselt rakendamast võidu saavutamiseks lubamatuid vahendeid.

Aus mäng on käitumisviis, mis põhineb enesest lugupidamisel ja mis hõlmab:

  • ausust, otsekohesust ning kindlat ja väärikat hoiakut, kui teised ei mängi ausalt;
  • lugupidamist meeskonnakaaslaste suhtes;
  • lugupidamist vastase vastu nii võidu kui kaotuse korral;
  • lugupidamist kohtuniku vastu.

Ausa mängu põhimõte tähendab suuremeelset ellusuhtumist, mis on soojade ja püsivate inimsuhete aluseks.
Aus mäng ei ole ainult võistleja õigus ja kohustus, see on ka treenerite, ametiisikute ja teiste spordiga seotud isikute panus sporti.

TURVALINE SPORT (VÄÄRKOHTLEMISE JA AHISTAMISE ENNETAMINE)

NB! Spordiorganisatsioonidele: KODUKORD SPORDITURVALISUSE TAGAMISEKS 2022 (näidisjuhend)

Eesti spordikorralduse nurgakiviks on kokkulepe, et igaühel peab olema võimalus osaleda inimõigusi austavas ning ausa spordi jt spordieetika põhimõtteid järgivas keskkonnas. On äärmiselt oluline, et iga spordiorganisatsioon tagaks sellise sportliku keskkonna, mida iseloomustavad lugupidamine, õiglus ja igasugune tahtliku vägivalla puudumine sportlaste suhtes.

NB! Valminud on käitumisjuhend spordiorganisatsioonidele laste ja noorte väärkohtlemise ennetamiseks nii eesti kui vene keeles:

Kuhu pöörduda?

Nõu ja abi küsimiseks võib pöörduda EADSE poole telefonil 372 682 5985 või kirjutada meile info@antidoping.ee.

Kui tekib kahtlus, et laps võib abi vajada, sest laps ei pruugi väärkohtlemisest esialgu aru saada või ei julge ta sellest rääkida, tasub helistada numbril 116 111.


ANTIDOPING

NB!  TRIAGONAL e-õppeprogramm sportlastele, treeneritele jm tugipersonalile

Dopinguvastase tegevuse eesmärk on kaitsta sportlaste tervist ning anda neile võimalus püüelda inimliku täiuse poole ilma keelatud aineid ja keelatud võtteid kasutamataDoping on spordi vaimuga (ausa mänguga) põhimõttelises vastuolus.

1) Maailma dopinguvastane koodeks 2021 ja rahvusvahelised standardid
Maailma Dopinguvastane koodeks seab alustalad, millele tõhus antidopingu poliitika peaks tuginema. See hõlmab keelatud ainete ja meetodite nimekirja ning rahvusvahelisi standardeid testimiseks, laborite tööks, privaatsuse hoidmiseks jm. Koodeksi elluviijateks on dopinguvastased organisatsioonid.

UUDISNUPP – Alates 2021 lisandus uus dopinguvastane reegel!

2) Eesti dopinguvastased reeglid

Eesti Olümpiakomitee (EOK) ja Sihtasutuse Eesti Antidoping (EAD) poolt kinnitatud Eesti dopinguvastased reeglid jõustusid esmakordselt 1. jaanuaril 2010, mida muudeti 2012.a. Tulenevalt koodeksi uuenemisest, kehtestati ka reeglite uus redaktsioon alates 1. jaanuarist 2015.

Seoses WADA 2021 koodeksi rakendumisega on valminud uued Eesti dopinguvastased reeglid (EDR), mille redaktsiooni kiitis WADA heaks 8. aprillil 2021.

3) Keelatud ainete ja keelatud meetodite nimekiri 2023

Keelatud ainete ja meetodite nimekiri 2023 (ENG)

UUDISNUPP: Olulisimad muudatused seoses 2023. aasta keelatud ainete ja meetodite nimekirjaga

EADSE infovoldik (2021)

Keelatud ainete ja meetodite nimekirja kinnitab WADA täitevkomitee iga-aastaselt septembris ja see hakkab kehtima järgneva aasta 1. jaanuaril. Nimekiri on sama nii erinevate riikide kui ka erinevate spordialade jaoks. Selles on mõned ained ja meetodid täielikult keelatud, mõned on keelatud ainult võistluste ajal ja mõned on keelatud vaid teatud spordialadel. Aineid lisatakse nimekirja, kui ta vastab kahele kolmest kriteeriumist:

(a) tõstab sportlikku sooritust;
(b) on ohtlik sportlase tervisele;
(c) kahjustab spordi vaimu.

RAVIMIOTSINGU abil saab kontrollida ravimite või nende toimeainete lubatavust spordis vastavalt WADA keelatud ainete ja keelatud meetodite nimekirjale. Oluline, et enne otsingu teostamist peab läbi lugema ja nõustuma otsingukeskkonna tingimustega (vajutades rohelisele „Nõustun tingimustega“ nupule)!

4) Raviotstarbeline erand – TUE
Kui ravim sisaldab keelatud aineid ja muu ravi ei ole võimalik, peab sportlane taotlema erandi tegemist ravi eesmärgil kasutamiseks, esitades ühtlasi selgitavad dokumendid ravi kohta.

5) Dopingukontroll – sportlase õigused ja kohustused
Igal riiklikul dopinguvastasel organisatsioonil on õigus testida võistlussiseselt ja võistlusväliselt kõiki sportlasi, kes on selle riigi kodanikud või residendid või selles riigis väljastatud litsentsi omajad,  või kes viibivad riikliku dopinguvastase organisatsiooni asukohariigis.

6) Dopinguvastaste reeglite rikkumine
Doping tähendab WADA koodeksi artiklites 2.1–2.11 sätestatud ühe või enama dopinguvastase reegli rikkumist. Sportlased või muud isikud on kohustatud teadma dopinguvastase reegli rikkumise koosseisu ning keelatud ainete ja võtete nimekirjas sisalduvaid aineid ja võtteid.

11. dopinguvastase reegli plakat ja voldik.

7) ADAMS
Tõhusamaks dopingutestide planeerimiseks on vajalik teada sportlaste asukohta. Võistlusvälise testimise jaoks välja valitud sportlased kohustuvad andma informatsiooni oma asukoha ja asukoha muudatuste kohta. Asukoha edastamiseks on internetipõhine privaatne süsteem ADAMS, mis sisaldab sportlase kogu antidopinguteavet, sh ka dopingutestide tulemusi, raviotstarbelisi erandeid.


SPORDIVÕISTLUSTEGA MANIPULEERIMINE

NB! Spordiorganisatsioonidele: Spordivõistlustega manipuleerimise tõkestamise näidisreeglid

Koolitusvideo “Kokkuleppemäng – võit või kaotus?” (Koolitajad: Remo Perli, Mihkel Uiboleht, Kalle Roos)

Sporditulemustega manipuleerimist peetakse tänapäeva spordi üheks suurimaks ohuks. Kohati isegi suuremaks kui doping. Ükski spordiala ega riik ei ole manipuleerimise eest kaitstud. Manipuleerimine on selgelt piirideülene ning see varjutab sportlikke väärtusi, sh usaldusväärsus, aus mäng ja austus teiste vastu.

ROK-i spordivõistlustega manipuleerimise ennetamise koodeks (eesti keeles!)

ROK-i koodeksi rakendamise näidisreeglid spordiorganisatsioonidele (eesti keeles!)

ROK-i spordivõistlustega manipuleerimise ennetamise koodeks

ROK – spordivõistlustega manipuleerimise ennetamise keskkond – soovitame kõikide taseme sportlastel tutvuda sellel leheküljel olevate materjalide ja videotega.

Allpool lisanud videos kirjeldatakse spordi panustamisega seotud riske. Youtube’i keskkonnas vaadates on võimalik lisada videotele ka eesti- ja venekeelsed subtiitrid.

Järgi lihtsaid reegleid:

  • Ära panusta enda spordialal!
  • Ära manipuleeri, anna alati endast parim!
  • Ära jaga siseinformatsiooni!
  • Teata toimuvast! Informeeri koheselt EADSE vihjeliini, kui märkad kahtlast tegevust või oled sellest teadlik.